เกี่ยวกับเรา

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท

BIA ให้บริการครอบคลุม 4 ลักษณะการบริการ ซึ่งประกอบด้วย บริการด้าน สอบบัญชี (Audit), ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI Audit), ปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจ (Management Consulting) และภาษีอากร (Tax) รวมถึงการให้การอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมทั้งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เช่น

  • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพานะ
  • การผลิต
  • การบริการ
  • การโรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์
  • พลังงาน
  • การเกษตร
  • เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และอื่นๆ

ลูกค้าของเรามีทั้งกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Listed company) นอกตลาดหลักทรัพย์ และกำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed company)  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign business) รวมถึงธุรกิจ SMEs และธุรกิจครอบครัว (Family business) ที่ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการให้บริการของเรา คือ การรับฟังความต้องการของลูกค้า เพิ่มคุณค่า ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ การเสนอแนะ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจ อย่างสม่ำเสมอ และเกินความคาดหวังในระดับสูงสุด

BIA มีวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญคือ เราให้ความสำคัญกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรับฟังความเห็น (We listen to what our client needs) ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional) เป็นกันเอง (Friendly) ให้ความสำคัญกับระยะเวลาของการทำงาน (Deadline) สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับลูกค้า (New Opportunity) นำเสนอ และพิจารณาความเสี่ยงต่างๆที่ลูกค้าอาจจะต้องเผชิญ (Risk)

BIA มีทีมงานมืออาชีพที่มีความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ ซึ่งได้รับการอบรม พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มาตรฐานของวิชาชีพ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความคาดหวังของลูกค้า และผู้ถือหุ้นของลูกค้าในระดับสูงสุด