Management Consulting

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงโครงสร้างและบริหารจัดการภายในองค์กร 
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของธุรกิจครอบครัวให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อ-ขายกิจการ
 • ให้การปรึกษาในเรื่องของการเกี่ยวกับการกำหนดราคา การลดต้นทุน 
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจ่ายเงิน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลากร 
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  • การจ้างงานและกำหนดค่าตอบแทน  
  • การพัฒนาองค์กร 
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด