บริษัท กรุงเทพสอบบัญชี จำกัด บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป, ตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร และสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (Interim audit) ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทมีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละปี บริษัทจะนำเสนอรายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันแก่ลูกค้า ซึ่งระบุถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่อาจนำมาซึ่งการทุจริตหรือความสูญเสียหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

  1. บริการตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน อาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฯลฯ
  3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ