บริษัท กรุงเทพสอบบัญชี จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้บริการและคำปรึกษาสำหรับกิจการที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่กิจการเริ่มการปรึกษา และศึกษาข้อมูลเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนครั้งแรกจนกระทั่งลูกค้าได้รับบัตรส่งเสริมฯ เรามีปรัชญาในการบริการลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากร

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกรอกข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มเท่านั้น แต่เราให้บริการดูแลให้กับลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ศึกษาข้อมูลทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยพิจารณาถึงรูปแบบ ลักษณะธุรกิจ วางแผนให้เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริการของเรา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)